Personuppgiftspolicy – GDPR

Inledning
Denna policy omfattar T.A. Brunnsborrning & VVS AB. Denna policy skapades av och för T.A. Brunnsborrning & VVS AB:s behandling av personuppgifter. T.A. Brunnsborrning är personuppgiftsansvarig.

Personuppgift
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer adress, telefonnummer. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö kan hänföras till en fysisk person räknas som personuppgift.

Syfte och mål
T.A. Brunnsborrning & VVS AB ska säkerställa att kunders, samarbetspartners, leverantörer och interna resursers personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen. T.A. Brunnsborrning & VVS AB:s behandling av personuppgifter ska uppfylla krav från gällande lagar, förordningar som föreskrifter.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till T.A. Brunnsborrning & VVS AB används för att fullfölja avtal som ingåtts och för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar T.A. Brunnsborrning & VVS AB. T.A. Brunnsborrning & VVS AB kan även komma att dela informationen som uppgivits med våra samarbetspartners (så kallade personuppgiftsbiträden)såsom underleverantörer/installatörer, redovisningsbyrån, revisionsbyrån. T.A. Brunnsborrning & VVS AB är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Lagring av information
T.A. Brunnsborrning lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter
T.A. Brunnsborrning & VVS AB ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. T.A. Brunnsborrning & VVS AB:s system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas.

Rättigheter
Registrerade har rätta begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett registerutdrag. Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter, som rör den registrerade, rättade. Begäran om registerutdrag ska skickas underskriven per post till T.A. Brunnsborrning & VVS AB. Begäran får ej enligt personuppgiftslagen skickas per e-post.